×

Bygning eller rom der brannfarlig stoff oppbevares

Vi mottar ofte spørsmål om lagring av brannfarlig stoffer i detaljhandelen.
Det er det lokale brannvesen som setter lokale føringer for hva som er tillatt.
Som en veileder henviser vi til informasjon fra DSB.

 

15.3 Plassering og lagring i bygning i forbindelse med detaljhandel (salgslokale, butikk mv.)

Bygning eller rom der brannfarlig stoff oppbevares skal ha tilstrekkelig naturlig eller mekanisk ventilasjon som sikrer mot brann, eksplosjon og annen ulykke.

Salgslokaler i forbindelse med detaljhandel (forretning/butikk) har ulik utforming, størrelse, beliggenhet og varesortiment. Kjøpesenter/varehus består av flere butikker under samme tak med felles rømningsveier eller annet innendørs fellesareal. Det må derfor foretas en risikovurdering når det gjelder utplassering av brannfarlig stoff i slike brannobjekt, dette med tanke på fornuftig plassering og mengder. Ved å plassere brannfarlig stoff i et salgslokale skal ikke dette føre til vesentlig øket risiko, i forhold til at man ikke hadde utplassert brannfarlige stoffer i lokalet.

Brannfarlig stoff må plasseres på en slik måte at det kan gjennomføres forsvarlig rømning av lokalene ved brann, og at det kan foretas tilfredsstillende innsats fra brannvesenet. Avstand fra brannfarlig gass, og fra brannfarlig væske kategori 1, 2 og 3, til rømningsvei bør være minst 8 m.

For å begrense brannbelastningen må mengden av brannfarlig stoff i selve salgslokalet holdes på et lavt volum, jf. tabell nedenfor. Hovedmengden må lagres i egen branncelle i bygningen (jf. pkt. 15.2), eller oppbevares ute beskyttet av gjerde eller ubrennbart skap. Utvendig lager/skap må ikke plasseres i eller ved inngang til bakgård, portrom, innkjøring eller lignende, og det må vurderes montering av ekstra beskyttelse (autovern) ved motorisert aktivitet nær lageret/skapet. Eksempel på plassering av utvendig skap for gassflasker ifm. detaljhandel er vist i vedlegg 3–2.

Største anbefalte mengder av brannfarlig stoff i salgslokaler:

Areal Aerosoler       Brannfarlig gass Brannfarlig væske kategori 1 og 2 Brannfarlig væske kategori 3
< 200 m2 50 liter 60 liter (25,2 kg propan) 50 liter 250 liter
200 – 1 000 m2 100 liter 60 liter (25,2 kg propan) 250 liter 500 liter
> 1 000 m2 200 liter 60 liter (25,2 kg propan) 250 liter 1 000 liter

 

Mulighet for antenning og brannforløp vil variere mye, avhengig av type brannfarlig stoff, type forpakning/emballasje og lagringsforhold. Oppbevaring av brannfarlig stoff i plastemballasje vil intensivere et brannforløp vesentlig. Det er ofte vanskelig å fastsette flammepunkt og klassifisering for de ulike produktene, men forsøk i Sverige viser at produktenes flammepunkt kan ha mindre innvirkning på brannforløpet. Hvis sprinkleranlegg er montert vil dette dempe en brannutvikling vesentlig. Jf. rapport nr. 2007:24, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Brannfarlig gass og brannfarlig væske kategori 1 og 2, inne i salgslokalet, bør oppbevares adskilt fra hverandre, og adskilt fra annet brennbart materiale. Anbefalt minsteavstand settes til 3 m. Ved små beholdere (maks 125 ml) kan avstanden reduseres.

Ovennevnte krav til avstander og mengder bør kunne økes noe, under forutsetning av at salgslokalet er sprinklet og at det fremgår av risikovurderingen at en slik begrenset økning er akseptabel.

Det anbefales imidlertid at de brannfarlige stoffene oppbevares i eget brannskap eller avlukke i salgslokalet. Dette bør også medføre aksept for større lagringsmengder enn angitt i tabellen over. Det forutsettes da at alt brannfarlig stoff i salgslokalet oppbevares i skapet / avlukket. Brannskapet / avlukket skal ha dør eller sjalusidør, samt røykdetektor utenfor og eventuelt inne i skapet / avlukket, med automatisk stengning av dører ved detektering. Brannskapet / avlukket vil da beskytte både om brannen starter i det brannfarlige stoffet i skapet / avlukket eller om brannen starter utenfor. Alternativt kan benyttes skap / avlukke hvor dørene er selvlukkende, dvs. lukker automatisk for hver gang de har vært åpnet.

Lettflytende brennbare væsker som oppbevares i plastemballasje, bør, uansett flammepunkt, oppbevares i brannskap eller avlukke, pga. rask brannutvikling ved antenning. Eksempler på slike væsker er tennvæske, rødsprit, tynner, bensin, konsentrert spylevæske, etanol og metanol. Eventuelt kan små forpakninger i begrenset omfang tillates med annen plassering.

For øvrig vises til relevante krav under pkt. 15.2.

Kilde: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/ (29.09.2022)

Har du behov for brannskap?
Brannfarekategori: Våre katalogprodukter
 • Brannfarekategori 1

  • Alkylatbensin
  Steps image
 • Brannfarekategori 2

  • Spylervæskekonsentrat
  • Rødsprit
  • Fin Fyr Bioetanol
  • Aceton
  • Blårens
  • De-Icer
  • Anti-Ice
  • Hånddesinfeksjon
  • Overflatedesinfeksjon
  Steps image
 • Brannfarekategori 3

  • Spylervæske ferdigblandet, sommer og vinter
  FB4045 Blåtind Spylervæske

Relaterte artikler

Featured Post image

Cleanline Non-Toxic

Bruker du rett frostsikring på maskiner / utstyr innen industrien og landbruket? Merk: Denne varen har blitt erstattet med Blåtind Profesjonell...

1. november 2019
Søppelkasser for sortering

Kildesorteringsguide

Hva skal sorteres hvor? Hva skal sorteres som farlig avfall? Hvor tørr skal emballasjen være? Hva kan sorteres

1. september 2022
Featured Post image

Made in Norway

Wilhelmsen Chemicals AS er en av verdens ledende produsenter og distributør av marine kjemikalier. I Skandinavia har vi en ledende posisjon som...

20. april 2018
Kjøre på vinteren

Skade spyleranlegget?

En moderne spylervæske av god kvalitet skal aldri kunne skade bilens spyleranlegg. Et laboratorieforsøk utført ved Teknologisk Institutt for...

14. oktober 2019
Kontakt oss
Kontakt oss